Golf od 14.10. + vyjádření PK CGF

Datum novinky: 
13.10.2020

Vážení golfisté. Níže přinášíme stanovisko PK CGF, které přesně popisuje za jakých podmínek lze individuálně golf hrát. Prosím o přečtení neboť je důležité tato nařízení dodržovat.
Pro nás to znamená uzavření a zákaz vstupu do vnitřních prostor klubovny, restaurace, recepce. Odbavení hráčů a prodej bude probíhat jako na jaře přes okénko. 
Děkujeme za dodržování a když se počasí umoudří, přijeďte si ještě zahrát.

Shrnutí dopadů do golfového prostředí:
1. Turnaje
a) do 6 osob – nejsou zakázány, zásadní přínos spočívá v tom, že je-li vypsán
turnaj do 6 osob, je naplněna definice hromadné akce, což ve svém důsledku
znamená, že účastníci nemusí mezi sebou dodržovat 2metrový odstup.
b) nad 6 osob – zcela zakázány, neboť se jedná o výslovně zakázané hromadné
sportovní akce (čl. I. odst. 1. písm. a).
2. Individuální hra – není zakázána, platí dílčí omezení, neboť ve smyslu čl. I. odst. 1.je třeba na skupinu hráčů ve flajtu pohlížet jako na hromadnou akci o počtu osob rovnající se počtu osob ve flajtu (tedy ve smyslu pravidel golfové hry maximálně 4 hráči + max. 2 caddies, trenér, doprovod), přičemž je třeba dbát ustanovení před středníkem, podle kterého jsou osoby povinny udržovat odstup od jiných osob alespoň 2 metry.
3. Tréninky:
a) organizované – maximálně 6 osob (vč. trenéra), v takovém případě účastníci
nemusí mezi sebou dodržovat 2metrový odstup,
b) individuální – je třeba postupovat obdobně jako u individuální hry.
4. Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – jejich konání, jak vyplývá z čl. I. odst. 4. poslední odrážka je výslovně zakázáno. V tomto je třeba rozlišovat formu - tedy je rozdíl mezi zájmovým kroužkem nesportovců a sportovní přípravou mladých hráčů. Zde bude jednoznačným důkazem skutečnost, že mladý hráč je registrovaným hráčem golfu v příslušném klubu (registrace na serveru ČGF).
5. WC, šatny, sprchy – zakázáno – z dikce krizového opatření vyplývá, že se jedná o tzv. vnitřní prostory venkovních sportovišť, jejichž provoz je ustanovením čl. I. odst.4. sedmá odrážka výslovně zakázán. Je zřejmé, že je nutné se vypořádat s tím, že návštěvníci budou mít v průběhu golfové hry, resp. před jejím započetím či po jejím skončení potřebu použít WC. Použití WC, jakožto vnitřního prostoru venkovního sportoviště, je však zakázáno, takže je tuto záležitost třeba řešit jiným způsobem - např. mobilní WC nenaplňuje definici vnitřního prostoru venkovního sportoviště.
V této souvislosti je třeba poukázat na to, že WC, které je součástí restaurace v areálu je z použití vyloučeno, neboť vstup do restaurací je zakázán.
6. Indoory – nelze vůbec používat, jejich provoz je výslovně zakázán (čl. I. odst. 4
sedmá odrážka).
7. Restaurace – jejich provoz je omezen do té míry, že se v nich smí zdržovat
VÝHRADNĚ ubytovaní hosté (je-li restaurace součástí ubytovacího zařízení), a to
v čase od 6:00 do 20:00 s tím, že omezení jsou popsána v čl. II. krizového opatření.
8. Golfová recepce:
a) je provozována samostatně – nelze provozovat, neboť platí zákaz provozu
vnitřních prostor venkovních sportovišť (čl. I. odst. 4. sedmá odrážka) –
v takovém případě lze řešit „okénkem“,
b) je součástí shopu – lze provozovat, v takovém případě se uplatní pouze
omezení v rámci čl. II. odst. 5. – pozor na omezení, podle kterého mohou
vstupovat a pobývat skupinky nejvýše dvou osob (ustanovení o dětech je na
konci odstavce 5.) s tím, že mezi těmito skupinami musí být rozestup alespoň
2 metry. I zde nadále platí povinnost nošení roušek.
9. Shlukování (pobývání) hráčů či trénujících ve skupinách více než 6 osob je
zakázáno – i když v rámci golfové hry není počet flajtů na golfovém hřišti limitován, platí výslovný zákaz uvedený v čl. I. odst. 2., takže se na vzdálenost kratší než 2 metry k sobě nesmí přiblížit osoby z různých flajtů. Počet osob ve flajtu může být až 6 (např. 2 hráči mají caddy). Toto omezení přichází v úvahu např. na odpalištích.
10.Spolková činnost – na jakékoliv spolkové akce, jako např. na schůze orgánů spolku (členská schůze, schůze výboru, předsednictva atd) je třeba pohlížet jako na
hromadné akce, které jsou při počtu nad 6 osob zakázány (viz. čl. I. odst. 1 písm. a). V této souvislosti upozorňujeme, že ustanovení čl. I. odst. 1 písm. b) na spolkovou činnost nedopadá.
11.Pití alkoholu – krizové opatření výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory sportovišť. V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na to, že restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat alkoholické nápoje, avšak zákazníci si zakoupený alkohol musí odnést s sebou mimo veřejně přístupná místa.
12.Časové omezení krizového opatření vlády a ministerstva zdravotnictví – zatímco
krizové opatření vlády je vyhlášeno na dobu určitou do 3. 11. 2020, mimořádné
opatření MZ je na dobu neurčitou. Bude tedy potřeba sledovat aktuální vývoj, když lze předpokládat, že i po skončení nouzového stavu bude nadále platit povinnost nošení roušek.
V Praze dne 13. října 2020
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda